Nieuws

2015:
» Dierenorganisaties en Martin Gaus dienen klacht in bij OM over onbekwaamheid officier van justitie  (24-7-2015)

» Dominee en dierenorganisaties doen aangifte dierenmishandeling bij ganzenvergassing in Friesland  (30-6-2015)

2014:
» Comité Dierennoodhulp komt op voor duiven in Tijd voor Max  (24-1-2014)
» Wie helpt Ringo?  (7-1-2014)

2013:
» Eindelijk een Happy Christmas voor Gozer  (22-12-2013)
» Update over hond Bo  (14-12-2013)
» Noodoproep voor hond Bo: hij heeft nog maar een week...  (12-12-2013)
» Update Rock  (21-12-2013)
» Twee echte mensenhonden zoeken met spoed lieve en verantwoordelijke baasjes  (4-12-2013)
» Dierenorganisatie Ongehoord publiceert schokkend onderzoek naar reguliere, Beter Leven
   en biologische vleeskippen  (26-9-2013)

» Gemeenteraad Amsterdam beslist dat damherten mogen worden doodgeschoten  (10-10-2013)
» Noodoproep voor hond Spike  (26-9-2013)
» Met spoed gastgezin/ definitief thuis gezocht voor Duitse herder Gozer  (5-8-2013)
» Liefdevol thuis gezocht voor jonge Duitse herder Dana  (11-7-2013)
      - update Dana 18-12-2013
» Gastgezinnen gezocht  (11-7-2013)
» Martin Gaus en werkgroep overhandigen petitie aan staatssecretaris en vaste commissie
   van Economische Zaken  (4-7-2013)

» DJ krijgt toch een kans  (20-6-2013)
      - update DJ december 2013
» Teken voor een verantwoord bijtincidentenbeleid  (10-3-2013)
» Helly en Martin Gaus op de bres voor in beslag genomen honden  (10-1-2013)Dierenorganisaties en Martin Gaus dienen klacht in bij OM over onbekwaamheid officier van justitie

24 juli 2015

Comité Dierennoodhulp, Stichting Rechten voor al wat leeft en Martin en Helly Gaus hebben vandaag bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag en bij het Parket-Generaal een klacht ingediend over officier van justitie Van Bokhoven die opzettelijk artikel 1.10 uit het besluit Houders van Dieren (Wet Dieren) heeft overtreden. Twee jonge honden genaamd Angel en Hope vonden op 11 juni hierdoor de dood. Ook heeft deze officier van justitie een aantal mensen opzettelijk op het verkeerde been gezet door bepaalde verwachtingen te wekken die hij bij voorhand niet van plan was waar te maken. Dit alles heeft de betrokkenen veel leed en verdriet en ook nog eens veel geld gekost. De klagers verzoeken de hoofdofficier van justitie en het Parket-Generaal om het recht te doen zegevieren en ervoor te zorgen dat deze officier van justitie zich niet straffeloos aan de wet onttrekt en verzoekt het OM om er zorg voor te dragen dat officier van justitie de heer Van Bokhoven zich vanaf nu alleen nog bezighoudt met zaken die gaan over dingen en niet met zaken die over levende wezens als dieren gaan. De klagers zijn van mening dat een officier van justitie met zo weinig empathie, zoveel vooringenomenheid en die zich bovendien niet aan de wet houdt, niet geschikt is voor deze functie. Het gaat hier immers niet om goederen, maar om levende dieren die een eigenwaarde hebben en daarnaast ook een grote betekenis kunnen hebben in het leven van mensen.

Toelichting:
Artikel 1.10 uit het besluit Houders van Dieren (onderdeel van de Wet Dieren)
In het Besluit Houders van Dieren, dat in juni 2014 in werking is getreden en onderdeel is van de Wet Dieren, staat dat honden, katten en aangewezen ganzen alleen nog maar gedood mogen worden in de aangewezen gevallen a. tot en met e. Bij geval e. staat omschreven dat een dier gedood mag worden vanwege ‘niet te corrigeren’ gevaarlijke gedragskenmerken. In de uitgebreidere uitleg over dit artikel 1.10 staat “Bovendien moet het gevaar niet kunnen worden weggenomen door trainingen en het volgen van cursussen”. Hope en Angel waren pas 7 en 9 maanden oud toen zij in de opslag geraakten i.v.m. betrokkenheid bij een afschuwelijk bijtincident (zij waren samen met 4 andere honden betrokken bij de dood van een hond). In het risico-assessment-verslag over beide honden gaf de opslaghouder aan beide honden te vertrouwen en achtte hen ook herplaatsbaar, mits ze getraind zouden worden. Helaas konden Hope en Angel slecht tegen het kennelleven en kwamen hierdoor niet goed door de test van de heer Schilder en kregen van hem een euthanasieadvies. Om de honden een eerlijke kans te geven arriveerden zij met toestemming van officier van justitie Van Bokhoven op 21 april bij het Martin Gaus Gedragscentrum te Lelystad voor een periode van herstel en training om daarna opnieuw getest te worden. In de maand dat Hope en Angel bij het Martin Gaus Gedragscentrum verbleven bleek zowel uit de rapportage en de test die voor een tweede maal daar werd afgenomen dat beide honden zeer goed trainbaar waren, corrigeerbaar en geen gevaarlijk gedrag vertoonden. Tijdens de zitting echter bleek dat officier van justitie Van Bokhoven geenszins van plan was om de honden Hope en Angel een kans te geven: ze moesten van hem dood. Hij houdt zich vast aan de heer Schilder die blijft zeggen dat deze honden gevaarlijk zijn omdat zij gezamenlijk in een groep een hond hebben gedood. Dat de heer Schilder de drie oudere honden van dezelfde groep die bij dit bijtincident even betrokken waren wel herplaatsbaar acht, enkel om het feit dat zij de eerste keer wel zijn test goed doorkwamen, wordt terzijde geschoven. Evenals het feit dat de opslaghouder wel vertrouwen heeft in de honden Angel en Hope en hen herplaatsbaar acht, mits ze getraind zouden worden. Het verblijf bij het Martin Gaus Gedragscentrum waaruit blijkt dat de honden leergierig en goed trainbaar zijn wordt niet meegewogen. Deze officier van justitie heeft zowel de honden als de mensen er omheen doen voorkomen alsof de honden een kans kregen, terwijl zij voor hem vanaf het begin al kansloos waren. Hij heeft tevens zelfs nagelaten de heer Schilder een tweede test te laten doen, toen bleek dat de honden bij het Martin Gaus Gedragscentrum wel positief uit dezelfde test kwamen. Op last van officier van justitie werden de honden op 11 juni weggehaald bij het Martin Gaus Gedragscentrum en teruggebracht naar de opslaghouder Dierenopvangcentrum Amsterdam. Twee dagen later zijn ze daar, ondanks het feit dat er een hoger beroep liep, gedood in opdracht van officier van justitie Van Bokhoven.

naar boven 

Dominee en dierenorganisaties doen aangifte dierenmishandeling bij ganzenvergassing in Friesland

30 juni 2015

Stichting Comité Dierennoodhulp, stichting Rechten voor al wat leeft, stichting Een DIER Een VRIEND en dominee Hans Bouma hebben vandaag per fax schriftelijk aangifte gedaan bij de officier van justitie van de rechtbank Leeuwarden en per post bij het politiebureau Drachten van overtreding van de Wet Dieren (artikel 1.3 lid 1,2 en lid 3, artikel 2.1 lid 1) en de Flora- en Faunawet (artikel 72, lid 1) door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Friesland, door Gedeputeerde Staten Friesland en door Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea. Op vrijdag 5 juni werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in de Jan Durkspolder bij Oudega (S) duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angstaanjagen, stress en intens lijden voor de dieren met de dood daarop volgend tot gevolg. Dit is bewijsbaar op filmmateriaal http://www.lc.nl/friesland/video-dubbel-gevoel-bij-doden-ganzen-18724553.html waarop paniek, stress, angst en vertrapping te zien is en waarop zichtbaar is dat de vertrapte ganzen aan hun lot werden overgelaten.

ganzenvergassing in Friesland

Er werden te veel ganzen in het afgezette gedeelte gevangen gehouden, waardoor hen volstrekt onnodig pijn en angst werd aangedaan met een vergassingsdood als doel. Veel ganzen en hun jongen werden door hun soortgenoten vertrapt door paniek en angst terwijl zij gevangen werden gehouden in een kraal en werden gedreven naar de gaskamer. Duke Faunabeheer heeft nagelaten een plek te maken die groot genoeg was voor de ganzen. De dieren zijn hierdoor zonder redelijk doel in hun welzijn en gezondheid benadeeld met vertrapping en de dood tot gevolg. Ook hebben de dierenorganisaties aangifte gedaan van overtreding van artikel 2.1 lid 6 en 7 van de Wet dieren door Duke Faunabeheer en Henk de Vries omdat zij de door paniek vertrapte ganzen die nog leefden aan hun lot over lieten en niet direct ingrepen om hen uit hun lijden te verlossen. Tegen allen is aangifte gedaan van overtreding van artikel 2,1 lid 1 van de Wet dieren omdat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Om de ganzen te weren of te verjagen zijn er diervriendelijke alternatieven waar men gebruik van had kunnen maken.

Toelichting aangifte:

Wet Dieren, artikel 1.3. Intrinsieke waarde

 1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend.
 2. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.
 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:
  1. dorst, honger en onjuiste voeding;
  2. fysiek en fysiologisch ongerief;
  3. pijn, verwonding en ziektes;
  4. angst en chronische stress;
  5. beperking van hun natuurlijk gedrag;

   voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

   Wet Dieren, artikel 2.1.
   Dierenmishandeling

   Lid 1: Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

   Lid 6. Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg.
   Lid 7: Het bij en krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde is tevens van toepassing ten aanzien van andere dan gehouden dieren.

   Flora- en faunawet, artikel 72

   Lid 1: Bij algemene maatregel van bestuur worden, voorzover noodzakelijk in afwijking van artikel 15, de middelen aangewezen waarmee, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 65 tot en met 70, dieren mogen worden gevangen of gedood. Als middelen worden slechts aangewezen middelen die geen onnodig lijden van dieren veroorzaken. 

naar boven 


Comité Dierennoodhulp komt op voor duiven in Tijd voor Max

24 januari 2014

Naar aanleiding van een krantenartikel (Parool 23 januari) over Duke Faunabeheer die in Amsterdam met een schietnet jaarlijks duizenden duiven wegvangt, legt Sandra van de Werd van Stichting Comité Dierennoodhulp in de tv-uitzending van "Tijd voor Max" uit, hoe zinloos en wreed dit vangen en vermoorden van duiven is.

Voor wie het heeft gemist: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1392223#00:01:56

naar boven 


Wie helpt Ringo?

7 januari 2014

Ringo is een Duitse herder van 7 jaar die in een asiel zit en die dringend een gastgezin zoekt. Hij heeft de "Duitse herdersziekte", wat betekent dat hij binnen enkele maanden verlamd zal raken aan zijn achterpoten. Hij zal ze beginnen te slepen in plaats van te stappen. Hij ondervindt hiervan geen pijn, maar jammer genoeg is hier geen remedie voor.

Ringo

Het asiel waar Ringo nu zit zoekt voor hem een laatste gastgezin waar hij nog kan genieten van zijn laatste levensfase. De kosten zijn voor rekening van het asiel. Zij worden ook begeleid vanuit het asiel.

Ringo verdient het om nog even te kunnen genieten van een warme mand lekker bij iemand thuis, elke dag vele knuffels, meer dan dat het asiel hem kan bieden.

Voor meer info over Ringo: noodasiel Lommel, Vlasstraat 42, 3920 Lommel (België),
0032 11 56 23 73 (tussen 14 u & 18 u), noodasielhonden@gmail.com

naar boven 


Eindelijk een Happy Christmas voor Gozer

Gozer 22 december 2013

Wij hebben geweldig nieuws: onze pechhond Gozer is dankzij onze nieuwsbrief geplaatst bij een lief gezin in Limburg.
Hij heeft daar bovendien Danger, een groenendaelerteefje van zijn leeftijd, als vriendin erbij gekregen om te ravotten in de enorme omheinde tuin die bij zijn nieuwe huis hoort.
Dat is extra fijn voor Gozer omdat hij daardoor, ondanks zijn aanlijn- en muilkorfgebod, toch al zijn energie kwijt kan.

       Gozer

Samen met Jolanda, Maurice en hun dochters Amber en Karlijn, die al helemaal gek op hem zijn, en hondenvriendin Danger beleeft Gozer nu als nieuw gezinslid de Kerst van zijn leven.

Na alle doorstaande ellende krijgt Gozer nu eindelijk na anderhalf jaar opsluiting in een kennel het prinsenleven dat hem door ons zo gegund is.

naar boven 


Update over hond Bo

14 december 2013

Door het overweldigende aantal reacties per mail en per telefoon op de noodoproep van de hond Bo is het helaas niet mogelijk om iedereen persoonlijk te berichten. We hopen dat je hier begrip voor hebt.
Gelukkig kunnen we melden dat er inmiddels een aantal serieuze belangstellenden zijn die zich voor Bo hebben aangemeld. Dit betekent dat Bo in ieder geval niet ingeslapen wordt. We zijn daar erg blij mee, en bedanken hiermee iedereen die heeft gereageerd.

naar boven 


Noodoproep voor hond Bo: hij heeft nog maar een week...

12 december 2013

Bo

Dit is Bo. Hij is pas anderhalf. Een kruising van vier niet al te makkelijke bekend staande rassen: herder, rottweiler, pitbull en stafford. Zijn pech begon al vroeg. Hij werd mishandeld als pup door zijn eigen vader en de eigenaar van de honden. Bo werd niet goed gesocialiseerd en kwam toen terecht bij een gezin dat niet voldoende kennis en ervaring had voor een hond als Bo. En zijn pech wordt alleen maar groter want zijn eigenaresse had voor zaterdag al een afspraak gemaakt om hem in te laten slapen. Gelukkig adviseerde de dierenartsassistente haar om contact met ons op te nemen. Nu is er een week uitstel. Een week tijd om een plekje voor Bo te vinden. Dat is niet veel, maar het is een kans. Eigenaresse wil het liefst dat Bo blijft leven en herplaatst wordt. Maar zij durft het niet langer aan om Bo in huis te houden. Ze is bang dat Bo haar puberzoon en dochter echt gaat bijten. Dat er ongelukken komen. En het asiel wil Bo niet. Daar hebben ze wel een goede reden voor: in een kennel zal een hond als Bo te erg beschadigen en hem dus onplaatsbaar maken.

De thuissituatie waar Bo nu in verkeert is heel instabiel. Hij is op dit moment buiten bang en onzeker omdat hij weinig zelfvertrouwen heeft. Daardoor valt hij uit naar andere honden. Binnenshuis lijkt Bo dat te compenseren door af en toe te veel praatjes te hebben. Hij gromt als iets hem niet zint en luister je daar niet naar dan hapt hij (hij bijt nog niet door).

Gelukkig is Bo nog veel meer. Hij is ook de hond die het leuk vindt om op commando spullen van boven op te halen en naar je toe te brengen. De hond die graag een high- five geeft. Die het fijn vindt om aandacht te krijgen van mensen die hij vertrouwt. Een hond die ook blij kan zijn en die met eigen mensen en met sommige andere honden een band op kan bouwen. De rest van de wereld houdt hij liever op afstand.

Wij zoeken daarom met spoed voor Bo een mens die hem nog die kans wil geven. Een mens die een kalme en rustige aanpak heeft in het opvoeden van een hond en consequent is in de huisregels. Want dat is wat Bo nodig heeft: een stabiele huissituatie. We zoeken een baas die begrijpt dat Bo eerst moet wennen aan de nieuwe situatie en dat het belangrijkste is dat het basisvertrouwen eerst wordt opgebouwd. Pas daarna kan een training in cursusverband volgen. Ook heeft Bo voor al zijn energie en speelsheid die hij als jonge hond heeft een uitlaatklep nodig. Krijgt hij die niet dan zal hij de aandacht op gaan eisen in huis. Bo is niet geschikt om bij kleine kinderen te plaatsen en is ook geen katten in huis gewend.

Bo heeft maar één week. Een week is erg kort, stuur daarom deze oproep zoveel mogelijk door aan dierenvrienden via de social media!!! Namens Bo dank daarvoor.

Als je belangstelling hebt voor Bo kun je contact opnemen via dierennoodhulp@hotmail.com t.a.v. Sandra van de Werd,
of telefoon 06-40709218 Comité Dierennoodhulp

naar boven 


Update Rock

21 december 2013

Rock     Rock

Vlak voor de Kerst heeft Rock een warme mand gekregen. Hij woont nu bij een leuk gezin in Schiedam.

naar boven 


Twee echte mensenhonden zoeken met spoed lieve en verantwoordelijke baasjes

4 december 2013

Rock      Jazz


Dit zijn Rock en Jazz. Rock is een 5 jaar oude gecastreerde Cane Corso en Jazz is een Engelse stafford van ongeveer 6 jaar oud. Beide honden hebben een tijd lang in de opslag gezeten wegens een bijtincident met een andere hond. Wij hebben deze honden van Dienst Regelingen overgenomen omdat ze eerst getraind moesten worden en de opslaghouder had aangegeven ze niet te kunnen herplaatsen, mede doordat beide honden een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd hebben gekregen. Dit betekende dat de honden anders gedood zouden worden. De honden zitten nu in pension en worden door onze trainer Margje Koster met behulp van twee andere vrijwilligers getraind.

Rock en Jazz kunnen allebei geen andere hond luchten of zien, behalve... elkaar! Vanaf de dag dat ze in het pension aankwamen vonden ze elkaar al leuk. Jazz vindt Rock héél erg leuk en Rock vindt Jazz wel interessant, niet om op te eten in ieder geval:-)
Goed om te zien is dat de sociale vaardigheden bij beide honden dus wel aanwezig zijn.
» Zie hier het filmpje hoe Jazz met Rock speelt.
Dit betekent uiteraard niet dat de honden persé samen geplaatst moeten worden.


Rock Jazz en Rock zijn echte mensenhonden.
Rock kijkt even de kat uit de boom bij vreemde mensen, maar vindt het al gauw allemaal prima. Hij is een echte Cane Corso, als je zijn vertrouwen hebt, dan is het goed. Rock heeft ook een groot uithoudingsvermogen, hij is dus een hond om lekker mee te wandelen.

Jazz is echt een knuffelkont en een allemansvriend. Hoe meer mensen hoe leuker. Ze heeft ook een heel zacht mooi vachtje dat graag geaaid wil worden. Jazz ligt het liefst languit bij je op de bank.

Wij zoeken met spoed voor zowel Jazz als Rock een baas die deze honden nog een mooi leven wil geven. Een baas die in staat is om de hond liefde en aandacht te geven en die een groot verantwoordelijkheidsgevoel bezit dat er zorg voor draagt dat Jazz en Rock buiten altijd aangelijnd en gemuilkorfd lopen. Voor Rock en Jazz zijn de consequenties te groot als een nieuwe eigenaar zich daar niet aan houdt, dat betekent dan letterlijk hun dood.

Jazz en Rock zijn inmiddels wel gewend aan hun muilkorf en natuurlijk hoeven ze die binnenshuis en in de tuin nooit om. Wellicht overbodig om te zeggen is dat, ondanks deze geboden, Jazz en Rock natuurlijk in staat zijn om samen met een nieuwe baas veel liefde en plezier te delen.

Voor meer informatie over Rock en Jazz:
mail hulpinbeslaggenomenhonden@hotmail.com en telefoon 06-40709218

naar boven 


Dierenorganisatie Ongehoord publiceert schokkend onderzoek naar reguliere,
Beter Leven en biologische vleeskippen

september 2013

Op 26 september 2013 publiceerde Ongehoord haar onderzoek naar vleeskippen. Het onderzoeksteam bezocht twee biologische vleeskuikenhouders, in Lelystad en in Dreumel. In Lelystad werd bovendien een verborgen camera geïnstalleerd. Daarnaast onderzocht het team de levensomstandigheden in stallen die de Dierenbescherming aanprijst met één Beter Leven ster. In het Brabantse Hulten werd een bezoek gebracht aan de stal van de woordvoerder van de vleeskuikenhouders Elly de Kort.

Helemaal aan de andere kant van het land, in het Oost-Groningse Loppersum, werden vergelijkbare welzijnsproblemen vastgelegd. Het undercover onderzoek omvatte ook het bedrijf van Thymen van Voorthuizen in Terschuur. Hij krijgt zelfs twee sterren van de Dierenbescherming, maar het onderzoeksteam zag schokkendere zaken dan in veel reguliere bedrijven.

Op de site van Ongehoord (» www.ongehoord.info) is de gehele publicatie te lezen en kan men alle filmpjes van de bezochte schuren bekijken.

naar boven 


Gemeenteraad Amsterdam beslist dat damherten mogen worden doodgeschoten

oktober 2013

Begin september verstuurde Comité Dierennoodhulp samen met Stichting Rechten voor al wat leeft een » brief naar de gemeenteraad tegen het voorstel van B&W om een groot deel van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen af te schieten. Op 5 september maakten wij samen met veel andere dierenorganisaties en dierenvrienden gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de commissievergadering waar dit onderwerp behandeld zou worden. Naast alle genoemde argumenten in de brief vroegen wij de commissieleden met klem om hun hart te laten spreken. Helaas voor de damherten bleek vooral de PvdA geen hart in dit opzicht te hebben, waardoor er een krappe meerderheid ontstond die zou instemmen met het voorstel van B&W.

De Amsterdamse Waterleidingduinen was een uniek natuurgebied omdat er niet gejaagd werd. Dieren waren daardoor minder schuw en er vaak te zien. Dat zal nu veranderen omdat jagers met toestemming van de gemeente Amsterdam een groot deel van de damherten mogen vermoorden. Wij hopen daarom dat er onder de dierenliefhebbers in de gemeente Amsterdam bij de komende gemeenteraadverkiezingen er maar weinig op de PvdA zullen gaan stemmen. Hieronder een overgenomen stuk van de website van de Faunabescherming met nadere uitleg.

Bron Faunabescherming:
Ondanks enthousiaste reacties vanuit de Dierenbescherming Amsterdam zijn de damherten in de Waterleidingduinen hun leven nog helemaal niet zeker. Want wat is het geval? De gemeenteraad van Amsterdam heeft de wethouder enkele randvoorwaarden meegegeven, waaronder de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen mogen worden beheerd (lees = geschoten). Dat belooft niet veel goeds.

Aangenomen motie
Tijdens de raadsvergadering op 11 september werd de motie van Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP en Red Amsterdam, waarin werd gevraagd om in de Amsterdamse Waterleidingduinen alleen reactief beheer (uitsluitend schieten van zwakke en stervende damherten) toe te passen, niet gesteund door de PvdA. Dat betekende dat deze motie geen meerderheid haalde en werd verworpen. De PvdA diende zelf een motie in die met een zeer krappe meerderheid werd aangenomen. In deze motie wordt weliswaar aangegeven dat de gemeenteraad in het verleden de voorkeur heeft uitgesproken voor reactief beheer, maar wordt proactief afschot (schieten van gezonde damherten) niet uitgesloten. De motie geeft alleen enkele randvoorwaarden mee, zoals dat er "geen plezierjacht en geen drijfjacht mag plaatsvinden" en dat Waternet (beheerder van het gebied) wordt opgeroepen om "in overleg te treden met de beheerders van de Oostvaardersplassen om van de ervaringen in dat gebied te leren".

Toekomst
Wij vrezen dat de wethouder deze vage motie zal aangrijpen om toch haar zin door te drijven om in dit unieke natuurgebied over te gaan tot proactieve jacht op basis van tellingen, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt op de Veluwe. Dit zal, net zoals op de Veluwe, leiden tot schuwe, onzichtbare herten en zal tevens leiden tot veel stress en leed bij deze dieren. De recente reactie van Waternet op onze oproep om de damherten zoveel mogelijk met rust te laten, belooft ook niet veel goeds. Hierin wordt aangekondigd dat de gewonde of lijdende dieren zullen worden gedood, maar daarnaast zal "de populatie geleidelijk worden teruggebracht tot een aanvaardbare omvang". En als de beoordeling van wat "aanvaardbaar" is wordt overgelaten aan jagers en hun geestverwanten staat de uitkomst bij voorbaat vast.

naar boven 


Noodoproep voor hond Spike

26 september 2013

Dit is Spike. Zijn eigenaar had gisteren een afspraak voor euthanasie bij de dierenarts gemaakt. Op ons verzoek heeft hij die afgezegd en zijn we voor een second opinion naar dierenkliniek IJburglaan in Amsterdam gegaan.

Spike is 6 jaar oud en toen hij 3 jaar was begon hij last van huidallergie te krijgen. Eigenaar is afgelopen 3 jaar vaak bij de dierenarts geweest, heeft veel geld uitgegeven aan medicijnen en dieetvoer, maar trekt het zowel financieel als emotioneel niet meer.

Spike is er nu erg aan toe, zijn poten zijn heel erg ontstoken en ook op zijn buik, lies en gezicht is het ontstoken. Zijn poten bloeden en zijn opgezet. Hij kan daardoor amper lopen. Desondanks lijkt hij nog wel zin in het leven te hebben en kan blij kwispelen als hij wat aandacht krijgt. Onze dierenarts van Dierenkliniek IJburglaan denkt dat Spike best nog wat leuke jaartjes mee kan als hij op de prednison wordt gezet en er een goede dosis voor hem wordt ingesteld. De eigenaar heeft ook de ervaring bij Spike dat prednison erg goed helpt. Alleen kwam de allergie iedere keer weer erg terug als hij op advies van zijn eigen dierenarts weer stopte.

Spike

Onze dierenarts van Dierenkliniek IJburglaan acht de kans het grootst dat Spike een allergie heeft voor zijn omgeving, dus bijvoorbeeld huisstofmijt of graspollen. Dat zou evt. later uitgezocht kunnen worden door een nieuwe eigenaar. Maar omdat zo'n allergie nooit helemaal over gaat, zou een nieuwe eigenaar er ook voor kunnen kiezen Spike altijd prednison te geven. Prednison is geen duur medicijn, dus een nieuwe eigenaar hoeft niet veel extra kosten aan medicijnen kwijt te zijn. Je hebt honden die best oud met prednison kunnen worden als het goed is ingesteld volgens de dierenarts. Omdat zulke honden een verminderde weerstand hebben, moet er rekening mee gehouden worden dat Spike mogelijk 1 of 2 keer per jaar een antibiotica-kuur nodig heeft. Spike zat op Z dieetvoer van de dierenarts, maar omdat dat niet hielp kan hij weer op gewoon voer.

Voor de eigenaar was het erg moeilijk om te beslissen wat te doen. Hij wil het beste voor Spike, maar trekt de zorg gewoon niet meer. Hij heeft nu besloten de zorg voor Spike de komende dagen nog op zich te nemen totdat er een plekje in een gastgezin gevonden is. Hij heeft antibiotica en prednison voor Spike mee gekregen en dit moet al na een paar dagen gaan werken. Spike zal dan ook niet meer stinken, wat hij nu wel doet door de onstekingen aan zijn poten.

Spike (Amerikaanse buldog) is verder een erg makkelijke en lieve hond. Hij kan goed met andere honden omgaan en met kinderen (daar is hij mee opgegroeid) en volwassenen. Hij is thuis geen poezen gewend, maar jaagt ze buiten niet op. Is alleen nieuwsgierig dus de verwachting is dat hij ook daarbij kan. Hij weegt nu 38 kilo. Hij kan goed alleen thuis zijn en vindt het leuk om met zijn baas te spelen. Het zou heel erg jammer zijn als Spike deze kans niet kreeg.

Voor meer informatie: Comité Dierennoodhulp, email dierennoodhulp@hotmail.com en tel 06-40709218.

update 12 februari 2014

Spike

SPIKE IS VERHUISD!

Spike is door stichting Dierenvangnet met hulp van ons netwerk van dierenvrienden naar een fijn pleegadres gebracht. Bij Nicolette en Marco kan hij veel naar buiten, mee wandelen, fietsen en naar hun Paardenopvang, al zijn energie kwijt raken, veel aandacht krijgen en vooral, specialiteit van Nicolette, aangepaste voeding om van zijn allergie af te komen. Spike daar nu samen met twee andere honden van Nicolette en Marco. Volgens de laatste berichten gaat het met Spike goed en blijft hij daar wonen als er geen ander adres voor hem gevonden wordt.

naar boven 


Met spoed gastgezin / definitief thuis gezocht voor Duitse herder Gozer

5 augustus 2013

Gozer is een mooie stoere Duitse herderreu van nu ruim 2 en een half jaar oud. Helaas heeft hij in zijn korte leven nogal veel pech gehad. Lange tijd hing zijn leven aan een zijden draadje en dreigde hij gedood te worden.

Toen hij anderhalf jaar oud was en volop in de pubertijd en bovendien een teef en 10 pups thuis had, heeft Gozer op straat tijdens het uitlaten een klein hondje gebeten. Dit eerste bijtincident van hem was gelijk aanleiding voor de politie om zowel Gozer, als zijn teef en alle pups in beslag te nemen. Met het kleine hondje liep het gelukkig goed af, maar Gozer kwam in de opslag al gauw op de isoleerafdeling terecht omdat hij niet tegen het kennelleven bestand was en daardoor zwaar gefrustreerd raakte. Hij heeft daar bijna een jaar gezeten en werd door de opslaghouder als gevaarlijk beschouwd.

Gozer Gelukkig mocht de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden hem uiteindelijk herplaatsen. Al direct bij het afhalen bleek dat Gozer niet gevaarlijk was, maar wel zwaar gefrustreerd. En ook het asiel waar hij nu verblijft, vindt hem niet gevaarlijk.

Gozer is een herder uit werklijnen en heeft daardoor duidelijk behoefte om actief bezig te zijn. In het asiel waar hij nu verblijft wordt 2 uur per dag met hem gespeeld en gewandeld. Toch is hij daar niet op zijn plek omdat hij de rest van de tijd in een kennel zit en zich moeilijk kan binden aan een persoon. Waarschijnlijk komt dat doordat hij nu al meer dan een jaar in een kennel leeft en daarvan lange tijd in isolatie geleefd heeft.

Gozer is een zelfstandige hond, die zeker weet dat hij zijn eigen boontjes wel kan doppen. En dat maakt de plaatsingskans voor deze bijzondere hond, die als hij zich eenmaal durft te binden onvoorwaardelijk voor zijn baas door het vuur zal gaan, erg klein. Bovendien wordt hij er niet beter op zolang hij in een kennel moet verblijven. Gozer heeft daarom dringend een thuis nodig; een plek waar hij zich durft te gaan binden.

Wij zoeken voor deze bijzondere karakterhond die al zoveel heeft moeten doorstaan iemand die ervaring heeft met herders en hem kan leren dat met mensen samen werken veel leuker is dan alleen je eigen plan trekken. Wij zoeken iemand die Gozer wil laten kennis maken met de betrouwbare mens, de mens die er altijd voor je is en waar je op kan bouwen. Iets wat hij helaas in zijn leven niet gekend heeft. In de kennel in het asiel komt hij niet tot zijn recht, hoe lief ze daar ook voor hem zijn. Hij voelt zich weggezet na een periode van samenzijn en heeft daardoor weinig of geen kans op herplaatsing.

Gozer wordt gecastreerd en hij wordt geplaatst met een tijdelijke of definitieve plaatsingsovereenkomst. Vanwege het bijtincident met het kleine hondje heeft Gozer een aanlijn- en muilkorfgebod.

» In dit filmpje kunt u zien hoe fijn Gozer het vindt als er met hem gekroeld wordt (link naar YouTube).

Wilt u meer weten?
U kunt contact opnemen via hulpinbeslaggenomenhonden@hotmail.com, Sandra van de Werd, tel 06-40709218
U kunt ook contact opnemen via margje@hondengedragscentrum.nl, maar vanwege vakantie wordt de mail beperkt beantwoord van 5 tot 20 augustus.

naar boven 


Liefdevol thuis gezocht voor jonge Duitse herder Dana

11 juli 2013

Dana is een jonge herderteef. Ze is afgelopen 30 mei 1 jaar geworden en heeft helaas een half jaar in de opslag gezeten vanwege verwaarlozing.

Dana is een onzekere hond die vooral een eigen baasje zoekt. Ze wil heel graag alles met haar mens samen doen. Knuffelen, wandelen en spelen, het maakt haar niet uit, als je het maar met haar samen doet.

Dana Dana heeft nog niet zo goed door hoe een hond zich hoort te gedragen. Eigenlijk is ze een pupje in een volwassen lijf. Ze hapt nog weleens in je handen en springt op.

Ze weet niet zo goed hoe ze om moet gaan met nieuwe situaties en zoekt dan steun. Het is belangrijk dat ze die steun krijgt van een rustig persoon die haar echt kan begeleiden om een stabiele hond te worden. Rust is hier echt het toverwoord.

Dana is afwachtend naar honden en katten, ze vindt ze met name heel spannend. Soms kan ze echt lelijk doen tegen een andere hond, maar als ze er oog in oog mee staat weet ze zich even geen raad. Ze is even samen geweest met een klein hondje, maar dat ging niet zo goed.

Dana gaat goed mee in de auto. Of Dana met kinderen kan is onbekend, maar we plaatsen Dana niet bij kleine kinderen (richtlijn is onder de 12) omdat Dana speels kan happen, maar ook kan happen als ze onzeker is.

Dana is preventief geröntgend. Op de röntgenfoto was HD en Osteoartrose te zien, maar uit onderzoek bij de Universiteit van Utrecht blijkt dat Dana stabiele heupen heeft met goede bewegelijkheid maar links een zeer geringe crepitatie bij abductie en extentie. Dat houdt in dat je een krakend geluid kan horen (crepitatie) als je de linkerheup zijwaarts beweegt (abductie) of uitrekt (extentie). Ook heeft Dana aan haar teen aan de achterpoot een peesfractuur opgelopen. Dit is bij haar eerste eigenaar gebeurd. De uitslag van het onderzoek bij de Universiteit van Utrecht hebben wij op papier.

Dana wordt gesteriliseerd, zij is niet geschikt voor IPO/KNPV en zal niet geplaatst worden als werkhond. Dana is een echte huisherder!

Profiel van toekomstige eigenaar:

- U bent rustig, kalm en hebt veel geduld.
- U houdt van herders en ze mag bij u in huis wonen.
- U heeft ervaring met het opvoeden van herders.
- U schrikt niet terug van een springende en (enthousiast) happende hond.
- U vindt het een uitdaging om een deze dame de wereld te laten ontdekken.
- U houdt van wandelen en doet graag wat met uw hond, zoals speuren of apporteren.
- U werkt niet fulltime.
- U wilt tijd steken in Dana om haar heel veel te leren, van alleen thuis blijven tot de omgang met andere honden.

U krijgt hier een ontzettend lieve en trouwe hond voor terug!

Wilt u meer weten over Dana of kennis maken?

Neemt u dan contact op met Margje Koster via margje@hondengedragscentrum.nl
of met hulpinbeslaggenomenhonden@hotmail.com


Dana update 18 december 2013
Sinterklaascadeau voor Dana

Terwijl broer King en moeder Gaby al snel een nieuw goed huis kregen, leek het of niemand belangstelling had voor onze leuke mooie jonge Dana. Gelukkig hoorde Dana op Sinterklaasavond dat zij voorgoed bij het gezin van de zus van onze trainer Margje Koster mag blijven. Hierdoor kreeg Dana het mooiste Sinterklaascadeau.

Dana is geheel opgenomen in het gezin en dol op de kinderen. Het is fijn om te zien dat zij na alle doorgemaakte ellende eindelijk haar plek gevonden heeft bij mensen die gek op haar zijn.

naar boven 


Gastgezinnen gezocht

juli 2013

Voor honden die uit de opslag komen zijn we op zoek naar gastgezinnen.
De honden die uit de opslag komen zijn vaak al maandenlang niet meer gewend aan een normaal leven. Voor de opslag hebben ze vaak ook al het een en ander meegemaakt.
De honden kunnen een muilkorf- en aanlijnplicht hebben, maar dit is niet altijd het geval. In bijna alle gevallen gaat het om herders of stafford-achtigen.

We zoeken gastgezinnen die weten wat het is om te zorgen voor een hond die opnieuw van alles moet leren. Bijvoorbeeld het omgaan met andere honden, maar ook het leven in een huis. Je moet dus wel het één en ander van honden afweten.

Mocht je interesse hebben om als gastgezin voor ons te fungeren, neem dan contact op via margje@hondengedragscentrum.nl of via hulpinbeslaggenomenhonden@hotmail.com

We werken met een contract voor gastgezinnen. De kosten voor voer, dierenarts en andere noodzakelijke kosten worden (na overleg) vergoed.

naar boven 


Martin Gaus en werkgroep overhandigen petitie aan staatssecretaris en
vaste commissie van Economische Zaken

Ruim 10.000 handtekeningen overhandigd

juli 2013

Martin Gaus en de werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden hebben op 4 juni in de Tweede Kamer de petitie
» www.verantwoordbijtincidentenbeleid.nl overhandigd aan de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken.

Reeds eerder, op vrijdag 31 mei, heeft staatssecretaris Dijksma de petitie in ontvangst genomen.

Binnen enkele maanden tijd tekenden ruim 10.450 mensen de petitie met daarin het verzoek aan de overheid om het veel effectievere, mens- en hondvriendelijkere Stay Home protocol als nieuw beleid over te nemen. De petitie is gestart omdat door het huidige overheidsbeleid in de afgelopen jaren te veel honden die verdacht werden van een bijtincident maandenlang geïsoleerd werden opgesloten in een hok bij een opslaghouder en aan een risico-assessment werden onderworpen om daarna, vaak onterecht, te worden afgemaakt.

Martin Gaus en de werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden concluderen dat een hoog percentage van de honden die voor een bijtincident in de opslag zitten ten onrechte zijn geëuthanaseerd. Dat concluderen ze naar aanleiding van de 14 opslaghonden die van Justitie ondanks een euthanasieadvies voor een laatste kans nog naar Gaus mochten.

Na een individueel aangepast trainingsprogramma mocht 85 % van die honden na opnieuw getest te zijn toch naar huis. Ander groot manco van het risico-assessment is dat de eigenaar niet mee wordt getest en er niet gekeken wordt naar de trainbaarheid van de hond.

Honden die het vaakst de dupe worden van het huidige beleid zijn juist de 'gewone' huishonden. Een vechtpartij in het park met een andere hond waarbij ingrijpende eigenaars zelf gebeten worden of de hond die tegen een kind opspringt om de boven het hoofd gehouden voetbal te pakken te krijgen kan voor een hond al voldoende zijn om inbeslaggenomen te worden en in de opslag terecht te komen.

Maandenlang, soms zelfs langer dan een jaar, zitten de inbeslaggenomen honden alleen in een hok. Ondertussen mag de eigenaar niet weten waar zijn hond is en hoort niets over hem. Door hun langdurige isolatie en de daardoor ontstane chronische stress veranderen de honden van karakter. Ze worden neurotisch, argwanend. Als ze uiteindelijk na lange tijd aan het risico-assessment (een in opdracht van de overheid door universiteit Utrecht ontwikkelde risico-evaluatie en gedragstest) worden onderworpen heeft dat zware gevolgen: veel van die honden komen niet door de test heen en worden dan nu officieel als potentieel zeer gevaarlijk gekwalificeerd en vervolgens geëuthanaseerd.

Stay Home protocol veel beter alternatief
Bij het Stay Home protocol volgt er na een bijtincident onmiddellijk een aanlijn- en muilkorfgebod waarna de eigenaar verplicht is het probleemgedrag van zijn hond door middel van een gedragstrainingscursus aan te pakken. Wil de eigenaar alsnog van het aanlijn- en muilkorfgebod voor zijn hond af, dan kan hij na de training de hond laten testen om aan te tonen dat hij de hond nu wel onder controle heeft. Wil de eigenaar niet meewerken aan opgelegde voorwaarden, dan gaat de hond op kosten van de eigenaar naar een Gedragscentrum om daar getraind/heropgevoed te worden. Ook dan volgt een test om aan te tonen dat de eigenaar de hond op zijn probleemgedrag afdoende onder controle heeft. Lukt dat niet, dan worden alsnog veiligheidsmaatregelen opgelegd.

Dit protocol doet recht aan hond, eigenaar, slachtoffer en burger en waarborgt ieders veiligheid. Daarnaast voorkomt het het enorme verdriet, de boosheid en de frustratie van eigenaars en hun kinderen omdat zij zich niet meer radeloos en machteloos hoeven af te vragen hoe hun in beslag genomen hond het maakt.

naar boven 


DJ krijgt toch een kans

juni 2013

DJ De in april 2013 in beslag genomen mechelse herder DJ heeft van de burgemeester van de gemeente Overbetuwe uiteindelijk toch nog een kans gekregen. DJ is in mei overgebracht naar een hondentrainer die met DJ aan de slag is gegaan. Ook DJ's eigenaresse Linda wordt bij de training betrokken.

Zowel DJ als Linda doen het daar erg goed. DJ blijkt absoluut niet de gevaarlijke hond waar de opslaghouder hem van betichtte.

DJ is nu alweer de zoveelste hond waarvan blijkt dat hij niet tegen de omstandigheden in de opslag kon en dat met de dood leek te moeten bekopen. Wij zijn heel erg blij voor hem en Linda dat hij nu alsnog deze kans krijgt.


update DJ december 2013

Inmiddels is DJ alweer een aantal maanden met aanlijn- en muilkorfgebod terug bij Linda nadat hij samen met haar met goed gevolg een training heeft doorlopen. We zijn blij dat DJ nog leeft!

naar boven 


Teken voor een verantwoord bijtincidentenbeleid:
» www.verantwoordbijtincidentenbeleid.nl

11 maart 2013
Martin Gaus is in gezamenlijk initiatief met werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden de petitie "Verantwoord Bijtincidentenbeleid" gestart met als doel dat honden die verdacht worden van een bijtincident niet langer maandenlang geïsoleerd worden opgesloten in een hok bij een opslaghouder en aan een risico-assessment worden onderworpen om daarna vaak onterecht te worden afgemaakt. De petitie, waarin het verzoek om het veel effectievere, mens- en hondvriendelijkere Stay Home protocol als nieuw beleid over te nemen, is gericht aan staatssecretaris Sharon Dijksma en de gemeenten.

Op de petitiesite is tevens een verkorte film te zien waarin Helly Gaus uit de doeken doet wat er mis is met het risico-assessment en honden in de opslag. Martin Gaus en de Werkgroep Inbeslaggenomen Honden concluderen dat een groot percentage van de honden die voor een bijtincident in de opslag zitten ten onrechte zijn geëuthanaseerd. Dat concluderen ze naar aanleiding van de opslag-honden die van Justitie ondanks een euthanasieadvies voor een laatste kans nog naar Gaus mochten. Na een individueel aangepast trainingsprogramma mocht 85 % van die honden na opnieuw getest te zijn toch naar huis.

Honden die het vaakst de dupe worden van het huidige beleid zijn juist de 'gewone' huishonden. Uiteenlopend van een knokpartij(tje) in het park met een andere hond waarbij ingrijpende eigenaars zelf gebeten worden of de hond die tegen een kind opspringt om de boven het hoofd gehouden voetbal te pakken te krijgen kan al voldoende zijn om in beslag genomen worden en in de opslag terecht komen. Maandenlang, soms zelfs langer dan een jaar, zit hij alleen in een hok. Ondertussen mag jij als eigenaar niet weten waar je hond is, je hoort al die tijd niks over hem. Door hun langdurige isolatie en de daardoor ontstane chronische stress veranderen de honden van karakter. Ze worden neurotisch, argwanend. Als ze uiteindelijk na maanden aan het risico-assessment (een in opdracht van de overheid door universiteit Utrecht ontwikkelde risico-evaluatie en gedragstest) worden onderworpen heeft dat zware gevolgen: veel van die honden komen niet door de test heen en worden nu officieel als potentieel zeer gevaarlijk gekwalificeerd en vervolgens geëuthanaseerd.

Stay Home protocol
Bij het Stay Home protocol volgt er na een bijtincident onmiddellijk een aanlijn- en muilkorfgebod waarna de eigenaar verplicht is het probleemgedrag van zijn hond door middel van een gedragstrainingscursus aan te pakken. Wil de eigenaar alsnog van het aanlijn- en muilkorfgebod voor zijn hond af, dan kan hij na de training de hond laten testen om aan te tonen dat hij de hond nu wel onder controle heeft. Wil de eigenaar niet meewerken aan opgelegde voorwaarden, dan gaat de hond op eigen kosten naar een Gedragscentrum. Wil de eigenaar dat ook niet, dan volgt in beslagname en als de hond daarvoor in aanmerking komt herplaatsing via het asiel. Dit protocol doet recht aan eigenaar, slachtoffer en burger en waarborgt ieders veiligheid. Daarnaast voorkomt het het enorme verdriet, de boosheid en frustratie van eigenaars en hun kinderen omdat zij zich niet meer radeloos en machteloos hoeven af te vragen hoe hun in beslag genomen hond het maakt.

naar boven 


Helly en Martin Gaus op de bres voor in beslag genomen honden

10 januari 2013

Persbericht 10 januari 2013 - Maandag 14 januari om 13.00 uur nodigen Helly en Martin Gaus pers, gemeenten en hondengedragstrainers uit voor een bijeenkomst in hun Gedragscentrum te Lelystad (Bronsweg 9), waar zij uit de doeken zullen doen wat er mis is met het risico-assessment dat in opdracht van de overheid door de universiteit Utrecht ontwikkeld is voor honden die gebeten hebben. Veel honden zijn in de afgelopen jaren in de opslagperiode getest en werden door middel van het risico-assessment waarvan een gedragstest één van de vijf onderdelen is, als zeer gevaarlijk gekwalificeerd en vervolgens geëuthanaseerd.

Veertien van de vele aldus geteste en ter dood veroordeelde honden mochten door tussenkomst van een advocaat met toestemming van Justitie vervoerd worden naar het Gedragscentrum van Martin Gaus, meer dan de helft werd daar verdoofd binnengebracht omdat de honden als 'zeer gevaarlijk' werden beschouwd. Na een periode van rust en aansluitend een individueel aangepast gedragsmodificatie-programma met een eigen verzorgster en trainster en een maatje in hun kennel, is dezelfde test door dezelfde testpersonen afgenomen. Twaalf honden slaagden nu voor de test en mochten naar huis terug. Helly en Martin Gaus vonden zelf twee honden te gevaarlijk en die twee honden werden bij hen in aanwezigheid van de eigenaars geëuthanaseerd.

Tientallen honden kregen deze kans echter niet en zijn de afgelopen jaren hierdoor vaak onterecht gedood nadat ze maandenlang, soms zelfs langer dan een jaar, geïsoleerd in een hok bij een opslaghouder zaten. In overleg met het Parket Generaal is dit risico-assessment in een brief aan alle gemeenten in ons land aangeboden als middel om met bijtincidenten om te gaan. In deze brief wordt geadviseerd om ook honden die nooit gebeten hebben, maar waarvan gedacht wordt dat ze dat mogelijk in de toekomst wel kunnen gaan doen, aan een risico-assessment te onderwerpen. Een zeer verontrustende zaak omdat volgens Helly en Martin Gaus dus is gebleken dat dit nog niet gevalideerde risico-assessment samen met de manier en de omstandigheden waaronder de test wordt toegepast, niet deugt.

Er zijn volgens Helly en Martin Gaus veel betere alternatieven beschikbaar waardoor honden met een bijtincident niet gedood hoeven te worden en toch de veiligheid van burgers gegarandeerd wordt. Er is voor gemeenten een eenvoudig op te volgen protocol ontwikkeld voor een mens- en hondvriendelijker aanpak ter voorkoming van bijtincidenten. Volgens dit protocol zou er zodra er een hond gebeten heeft een onmiddellijk aanlijn- en muilkorfgebod moeten volgen waarna de eigenaar verplicht is op eigen kosten het probleemgedrag van zijn hond door middel van een gedragstrainingscursus aan te pakken. Wil de eigenaar alsnog van het aanlijn- en muilkorfgebod voor zijn hond af, dan zal de hond na de training op kosten van de eigenaar op het probleemgedrag getest moeten worden.

Behalve dat door het toepassen van dit protocol het aantal bijtincidenten daadwerkelijk kan verminderen omdat ook de eigenaar hier iets door leert, kan ook het enorme verdriet, de boosheid en frustratie van eigenaars en hun kinderen voorkomen worden omdat zij zich niet radeloos meer hoeven af te vragen hoe hun in beslag genomen hond het maakt. Bijtincidenten zullen alleen echt verminderen door preventie: door eigenaars te leren hoe honden functioneren en hoe zij het gedrag van honden kunnen aansturen.

naar boven 

 Valid XHTML 1.0 Transitional