Beschamende uitspraak van rechtbank Groningen over misbruiken haan voor traditie Kallemooi

Op 27 maart 2019 heeft Comité Dierennoodhulp de uitspraak ontvangen over de zitting die op 12 februari in de rechtbank van Groningen plaats vond. In de uitspraak is het beroep van Comité Dierennoodhulp dat gericht is tegen de door Groen Links burgemeester Ineke van Gent op 16 mei 2018 verstrekte vergunning aan de Stichting Folkloristisch Pinksterfeest om een haan drie dagen in een mand op te sluiten, hangend in weer en wind aan een mast op 18 meter hoogte, ongegrond verklaard. Het Comité Dierennoodhulp vind het onvoorstelbaar dat de rechter hogere wetgeving als de Wet dieren niet zwaarder heeft laten wegen dan de weigeringsgronden in de APV. Volgens de rechter is er geen sprake van dierenmishandeling omdat de haan vooraf wordt onderzocht door een dierenarts, water en voer krijgt, voldoende beschutting en er een camera in de mand hangt.

Mishandeling is echter niet alleen maar een dier schoppen en slaan. Mishandeling is ook een dier geestelijk veel angst en stress bezorgen en in zijn welzijn benadelen zonder redelijk doel en daarvan is hier wel degelijk sprake. Het dier weet immers al die tijd niet wat er met hem gebeuren gaat.

Als men dit zelfde met een hond of kat zou doen zou deze rechtszaak niet eens nodig zijn geweest. De politie had in zo’n geval gelijk handhavend opgetreden. Het is stuitend dat een rechter de Wet dieren die er is om dieren te beschermen niet naleeft en dit middeleeuwse dierenmisbruik dat bovendien ook nog eens volkomen nutteloos is, toestaat. De rechter erkent niet de intrinsieke waarde van de haan waar men rekening mee dient te houden volgens de Wet dieren en ook erkent zij niet het Besluit houders van dieren waarin heel duidelijk staat dat de huisvesting van een dier aan zijn ethologische en  fysiologische behoeften behoort te voldoen. Daarbij heeft de rechter het slechte voorbeeld dat hiermee gegeven wordt aan mensen om zo respectloos met een dier om te gaan, al helemaal niet meegewogen. Het is bovendien zeer bevreemdend dat de rechter van oordeel is dat de rapportage van pluimveegedrags- en welzijnsbioloog J. Van Rooijen niet kan leiden dat er sprake zou zijn van dierenmishandeling. In deze rapportage staat namelijk juist heel duidelijk dat de haan door dit evenement langdurig angst en stress zal hebben. Het verzoek tot handhavend optreden zoals de rechter adviseert in haar uitspraak heeft Comité Dierennoodhulp al verschillende malen gedaan met geen enkel resultaat.  Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp “Wij geven de strijd niet op. Wij zullen net ze lang doorgaan totdat dit walgelijke en volstrekt nutteloze dierenmisbruik voor deze traditie,  ophoud te bestaan.”

Opgelegde beschamende maatregelen worden door RVO niet eens gecontroleerd

De RVO heeft in 2015 aan de Kallemooi commissie een aantal minimale maatregelen opgelegd waaronder het maken van o.a. filmbeelden en een dierenartsrapportage van de haan gedurende zijn verblijf in de mand om zo zijn gezondheidstoestand door de LID te kunnen laten controleren. Comité Dierennoodhulp heeft in het afgelopen jaar diverse Wob verzoeken ingediend zowel bij de gemeente Schiermonnikoog als bij de RVO om de gemaakte filmbeelden en de dierenartsrapportage en het advies van de LID in handen te krijgen om deze met deskundigen te kunnen beoordelen. De gemeente Schiermonnikoog gaf aan deze niet te bezitten, dit terwijl zij aan de Caring Vets (groep van 130 dierenartsen) eerder aanbood de dierenartsrapportages in te zien en de beelden te komen bekijken. Ook de Kallemooi commissie reageerde niet op het verzoek van Comité Dierennoodhulp om de gemaakte beelden te mogen bekijken. Na heel lang wachten op het besluit van de RVO op ons Wob verzoek, bleek de RVO helemaal niets in bezit te hebben, dit eenvoudigweg omdat zij niets hebben laten controleren in 2018. Uit de informatie die we kregen van de RVO op ons Wob verzoek over de voorgaande jaren maakt het Comité op dat alleen in 2015 de opgelegde maatregelen gecontroleerd lijken te zijn. Het Comité vindt het onvoorstelbaar dat de RVO deze minimale opgelegde maatregelen niet eens controleerde; maatregelen waar de burgemeester zich telkens achter verschuilt. Terwijl deze voorwaarden van de RVO slechts gesteld zijn om te voorkomen dat het dier niet van de honger en dorst tijdens het evenement het loodje zou leggen. Zowel de Wet dieren als het Besluit houders van dieren worden ondanks deze opgelegde maatregelen nog altijd overtreden.

Haan wordt zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast

Het kan niet anders dan dat het roven van meerdere hanen uit hun vertrouwde omgeving dat door kinderen in opdracht van de Kallemooi commissie op zaterdagavond 19 mei 2018 is gebeurt de hanen veel angst en stress heeft opgeleverd. Door één zogenaamd uitverkoren haan ter opleuking van het Kallemooifeest vervolgens in een mand op te sluiten en die vast te maken aan een mast en deze omhoog te kantelen en daar drie dagen op ruim 18 meter hoogte in weer en wind te laten hangen wordt de Wet dieren en het Besluit houders van dieren overtreden. De haan wordt zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast en met de intrinsieke waarde van het dier wordt geen rekeing gehouden. Door de opsluiting in een mand kan de haan zich drie dagen lang niet natuurlijk gedragen, zit in isolement en lijdt onnodig veel angst en stress. Het feit dat een dierenarts dagelijks enkele malen de haan in de gaten houd via een camera in de mand, zijn maatregelen die er slechts op gericht zijn om er zorg voor te dragen dat de haan er levend uit komt. Stress en angst heeft het dier er niet minder door. De RVO stelt notabene in haar brief van 1 mei 2015 aan het bestuur van de Kallemooi Commissie dat een van de verplichtingen van de Wet dieren is dat het welzijn en de gezondheid van en dier niet aangetast mag worden. Letterlijk schrijft de RVO: “Het huisvesten van een haan in een afgesloten mand boven in een mast, geeft het dier niet voldoende mogelijkheden om aan zijn ethologische en een deel van zijn fysiologische behoeften te voldoen.” Hiermee overtreed de Kallemooi commissie artikel 2.1 en artikel 1.3 van de Wet dieren en het artikel 1.6 van het Besluit houders van dieren. Het is daarom beschamend dat terwijl de RVO al in 2015 constateerde dat wel degelijk de wet werd overtreden zij slechts een paar schamele maatregelen oplegde die alleen voorkomen dat het dier niet dood gaat van de honger en dorst. Door het telkens benadrukken van water, voedsel en cameratoezicht negeert de gemeente stelselmatig deze wetsovertredingen en het lijden van het dier.

Dierenorganisaties en dierenartsen in opstand tegen misbruiken van haan voor traditie

Jarenlang houd dit geheel onnodig misbruiken van een haan voor het Kallemooifeest de gemoederen flink bezig. Zo schreef de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van 14 dierenorganisaties en met rond de half miljoen leden, vorig jaar tevergeefs een brief aan burgemeester Ineke van Gent, zie https://www.dierencoalitie.nl/open-brief-aan-ineke-van-gent-over-het-gebruik-van-een-haan-in-kallemooi/  Ook de Caring Vets, een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, stuurden tevergeefs een brief naar Ineke van Gent, zie https://www.caringvets.nl/dierenwelzijn-nieuws/reactie-op-kallemooi/ met daarin het verzoek haar toestemming voor het gebruik van de haan te herzien. De Caring Vets zijn van mening dat het gebruik van een haan ter vermaak tijdens het feest van Kallemooi een ernstige aantasting van het welzijn van het dier is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet.