Haan drie dagen in mand opsluiten is dierenmishandeling en overtreding van Wet dieren: RVO moet handhaven!

Burgemeester Ineke van Gent gewaarschuwd over bedreiging dierenbeschermers

26 mei 2023 – Dierenbelangenorganisaties Comité Dierennoodhulp en House of Animals hebben gezamenlijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een verzoek tot handhaving ingediend in verband met overtreding van de Wet dieren aanstaande zaterdagavond, zondag, maandag en dinsdag op Schiermonnikoog bij het evenement Kallemooi door de Kallemooi Commissie en de houder van de haan. Ook hebben Comité Dierennoodhulp en House of Animals naar aanleiding van een door House of Animals gekregen dreigmail een brief gestuurd naar burgemeester Ineke van Gent en de politie hiervan op de hoogte gebracht.

Op zaterdagavond 27 mei 2023 zal de Kallemooi Commissie een haan rond middernacht in een mand opsluiten en deze mand vastmaken aan een mast op 18 meter hoogte. De haan moet daar drie dagen lang ter vermaak van de mensen in de mand opgesloten zitten. Door heel dit gebeuren wordt de haan ernstig zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast en wordt de Wet dieren en het Besluit houders van dieren overtreden. De aanpassingen die in opdracht van de RVO door de Kallemooi Commissie in het verleden zijn uitgevoerd zoals het plaatsen van een camera in de mand en een voer- en waterdispander zorgen er niet voor dat de overtredingen van de Wet dieren ophouden te bestaan. Handhaven op de overtredingen is daarom noodzakelijk. Mocht de RVO weigeren te handhaven dan dienen de dierenbelangenorganisaties hiertegen bezwaar in en dagen de RVO middels een bodemprocedure voor de rechter.

In de dreigmail die House of Animals ontving staat o.a.: “Ik wil u bij dezen dringend kenbaar maken dat u (inclusief uw achterban) niet welkom bent op ons eiland. Mocht er een ‘aanhanger’ over de hekken springen, dan zal deze met geweld naar de grond gewerkt worden. Met flinke breuken of blauwe plekken aan wal komen is niet prettig.”  

De dierenbelangenorganisaties hebben de burgemeester dringend verzocht haar burgers in toom te houden. Het recht op vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht is een groot goed waar iedereen recht op heeft; ook dierenvrienden die opkomen voor dieren die in nood zijn. Comité Dierennoodhulp en House of Animals hebben zelf geen plannen om naar het evenement te gaan, maar wellicht andere dierenvrienden wel en deze dienen beschermd te worden.

Karen Soeters van House of Animals: “Deze dreigmail laat duidelijk zien wat een slecht voorbeeld deze traditie is om ter vermaak een haan drie dagen op te sluiten in een mand. Deze traditie mist iedere empathie voor een ander levend wezen en men deinst er klaarblijkelijk niet van terug om dierenbeschermers hiervoor in elkaar te slaan.”

Zowel House of Animals als Comité Dierennoodhulp voeren al jaren vreedzaam actie tegen het misbruiken van de haan voor deze traditie. Comité Dierennoodhulp heeft in de afgelopen jaren diverse rechtszaken aangespannen over het verlenen van de vergunning door de gemeente Schiermonnikoog voor dit evenement. Het advies in de uitspraak van de rechtbank Groningen was zeer duidelijk: Comité Dierennoodhulp moest zich tot de handhaving wenden omdat de gemeente niet over het handhaven van de Wet dieren gaat en niet bevoegd blijkt om een evenementenvergunning te weigeren als er tijdens een evenement sprake is van dierenmishandeling of dierengebruik op ongepaste wijze.

Dat de haan door de opsluiting onnodig veel angst en stress zal ervaren staat buiten kijf. Het feit dat een dierenarts dagelijks enkele malen de haan in de gaten houdt via een camera in de mand, zijn maatregelen die er slechts op gericht zijn om er zorg voor te dragen dat de haan er levend uit komt. Stress en angst heeft het dier er niet minder door en valt ook niet door een dierenarts met een camera te meten.

“Het past niet meer in deze tijd om een dier voor een traditie zo te misbruiken. Bovendien is het ook geheel onnodig, er zijn voldoende alternatieven om dit feest zonder dierenleed op een leuke manier door te laten gaan”, aldus Sandra van de Werd. 

Het gaat de dierenbelangenorganisaties niet alleen om het welzijn van de haan, maar ook om het slechte voorbeeld wat hier aan mensen gegeven wordt: dat je voor vermaak maar met een dier mag doen wat je wilt. ​Dit is aanstootgevend en een aantasting van de zedelijkheid. Beide dierenorganisaties zullen blijven doorgaan met actie voeren tegen deze dierenmishandeling voor vermaak totdat het stopt.